หลักสูตรที่เหมาะแก่ผู้ต้องการปูพื้นฐานภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับเบื้องต้น
จนถึงระดับสูง โดยมีการจัดทดสอบก่อนการเรียนสำหรับผู้ที่มีความรู้
เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนตามความเหมาสม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ภาษาเกาหลี
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเหตุการ์ณ ระหว่างเรียนจะมีแบบฝึกหัด
แบบทดสอบระดับความรู้ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

แบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน ได้แก่

*Beginner Course
*Pre - Intermediate Course
*Intermediate Course
*Advanced Course

หลักสูตรภาษาเกาหลี
ระดับ
ชั่วโมงการเรียน
ชั่วโมง / 1 พาร์ท
ชั้นต้น
144 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง / 1 พาร์ท
เตรียมชั้นกลาง
144 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง / 1 พาร์ท
ชั้นกลาง
144 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง / 1 พาร์ท
ชั้นสูง
144 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง / 1 พาร์ท

*ทุกระดับมี 6 พาร์ท

เวลาเรียน

5 Day / Week
รอบวันจันทร์ – วันศุกร์
10.00-12.00/13.00-15.00/15.00-17.00/17.0019.00
3 Day / Week
รอบวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
10.00-12.00/13.00-15.00/17.00-19.00/19.00-21.00
2 Day / Week
รอบวันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี

10.00-12.00/13.00-15.00/17.00-19.00/19.00-21.00

Weekend
รอบวันเสาร์
10.00-13.00/14.00-17.00
รอบวันอาทิตย์
10.00-13.00/14.00-17.00
ค่าเล่าเรียน
ระดับ
5 Day / Week
3 Day / Week
2 Day / Week
Weekend
ชั้นต้น
4,970
4,970
4,970
5,450
เตรียมชั้นกลาง
5,250
5,250
5,250
5,700
ชั้นกลาง
5,780
5,780
5,780
6,100
ชั้นสูง
6,040
6,040
6,040
6,500

* ไม่รวมค่าหนังสือเรียน

โทร 02 – 6355088, www.sejongkes.com

* นักเรียนเก่าลด 10 เปอร์เซ็น ค่ะ
ตำราเรียน
ระดับ
5 Day / Week
3 Day / Week
Sogang Koean 1A
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรชั้นต้น 1-2
ราคา 1,350 บาท
Sogang Koean 1B
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรชั้นต้น 3-4
ราคา 1,350 บาท
Sogang Koean 2A
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรเตรียมชั้นกลาง 1-2
ราคา 1,450 บาท
Sogang Koean 2B
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรเตรียมชั้นกลาง 3-4
ราคา 1,450 บาท
Sogang Koean 3A
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรชั้นกลาง 1-2
ราคา 1,550 บาท
Sogang Koean 3B
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรชั้นกลาง 3-4
ราคา 1,550 บาท
Sogang Koean 4A
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรชั้นสูง 1-2
ราคา 1,600 บาท
Sogang Koean 4B
สำหรับนักเรียนในหลักสูตรชั้นสูง 3-4
ราคา 1,600 บาท

* ถ้าเป็นฉบับ COPY ทุกระดับชุดละ 550 บาท


การสมัครเรียน
การสมัครเรียนถ้าไม่มีความรู้จะเริ่มต้นระดับแรกของหลักสูตร ในกรณีที่มีความรู้ภาษาเกาหลีมาก่อนจะต้องทำการสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาเกาหลีก่อนเรียน เพื่อจัดชั้นเรียนที่เหมาะสม ก่อนการลงทะเบียน

วิธีการสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาเกาหลีก่อนเรียน (Placement Test)

  • นัดหมายเวลาเพื่อทำการสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาเกาหลี
  • จะใช้เวลาในการสอบ 50 นาที และสอบสัมภาษณ์ 10 นาที
  • ภายหลังการณสอบสัมภาษณ์ จะทำการวบรวมคะแนนสอบและสัมภาษณ์ และจะแจ้งให้ทราบทันที
  • คนที่ได้ทำการสอบวัดระดับไว้แล้วอาจจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่เปิด และจำนวนนักเรียนด้วย

ใบประกาศนียบัตร
ผู้ที่เรียนจบในแต่ละระดับ คือ ระดับต้น-เตรียมชั้นกลาง-กลาง-สูง จะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีผลการสอบ ไม่ต่ำกว่า 70% และสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรได้หลังจากจบหลักสูตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนเกาหลีศึกษาเซจง www.sejongkes.com
ตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 4 323 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-6355088

โทรสาร 02-6355089
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 21.00 / เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 17.00

Private Price

Beginner 24 Hours 14,400 Bath (600/Hour)
Pre-Intermediate 24 Hours 15,600 Bath (650/Hour)
Intermediate 24 Hours 16,800 Bath (700/Hour)
Advance 24 Hours 18,000 Bath (750/Hour)